ALV sigikid Logo
 


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
van sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG, Am Wolfsgarten 8, D-95511 Mistelbach
Tel. +49 (0) 92 01/70-0, Fax. +49 (0) 92 01/70-20
e-mail : info@sigikid.de,
Internet : www.sigikid.de


ALV downloaden als PDF

Deze voorwaarden maken deel uit van al onze offertes en alle overeenkomsten met betrekking tot leveringen en gelden ook voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties. Deze voorwaarden gelden daarnaast ook voor contracten met rechtspersonen of publiekrechtelijke instellingen (§ 310 I BGB). 1. Geldigheid
De onderstaande voorwaarden gelden uitsluitend en in het bijzonder voor zakelijke transacties met ondernemingen en zijn van kracht voor alle leveringen in het kader van huidige en toekomstige zakelijke relaties.

1.2.De geldigheid van andere algemene voorwaarden wordt hiermee uitgesloten. Afwijkende overeenkomsten, in het bijzonder tegenstrijdige zakelijke voorwaarden, zijn alleen dan geldig wanneer deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor zover afwijkende voorwaarden zijn opgenomen in schriftelijke bevestigingen, worden deze hiermee op voorhand uitgesloten.

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend.

2.2. Overeenkomsten komen pas tot stand of worden voor ons pas bindend wanneer wij de ontvangen opdrachten/bestellingen hebben aanvaard, ontvangen bevestigingen schriftelijk hebben bevestigd of de door de klant bestelde goederen hebben geleverd. Dit geldt eveneens voor aanvullingen of wijzigingen van leveringscontracten.

2.3. Alle documentatie die aan de klant ter beschikking wordt gesteld, zoals brochures en overige productbeschrijvingen e.d., bevatten slechts benaderde waarden die in de branche gebruikelijk zijn voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn bevestigd. Deze documentatie houdt in het bijzonder geen aanspraak op garantie in.

3. Prijzen
3.1. Voor zover er geen andere overeenkomsten van kracht zijn, wordt aan de koper/klant, de op het moment van aanmaken van de opdracht geldende prijs in rekening gebracht.

3.2. Voor zover in de opdrachtbevestiging niets anders is vastgesteld, gelden onze prijzen "af fabriek", exclusief verpakking. Door de klant gewenste speciale verpakking of andere speciale verpakkingen worden apart in rekening gebracht.

3.3. De goederen worden onverzekerd verzonden voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien gewenst worden de zendingen in naam en op rekening van de koper/klant verzekerd.

4. Leveringen / gedeeltelijke leveringen
4.1. Plaats van uitvoering voor onze leveringen en diensten is onze vestiging in Mistelbach. De koper dient de goederen bij deze vestiging af te halen. Bij verzending van de goederen draagt de koper de daardoor ontstane transportkosten en het transportrisico, ook bij transport door onze eigen voertuigen. Wanneer de koper ondernemer is, bepalen wij de wijze en de route van de verzending voor zover met de koper niets anders is overeengekomen.

4.2. Wij behouden ons het recht voor, orders gedeeltelijk uit te voeren. De kopers is verplicht deze gedeeltelijke leveringen te accepteren. In dit geval wordt de prijs van de gedeeltelijke levering aan de koper in rekening gebracht

5. Betalingsvoorwaarden
5.1. Wanneer niet anders schriftelijk is overeengekomen, moeten onze facturen direct en volledig worden voldaan. De aanvang van betalingsachterstand wordt beoordeeld volgens de wettelijke bepalingen (§ 286 BGB), in het bijzonder is § 286 lid 3 BGB van kracht.

5.2. Aftrek van korting voor contant dient schriftelijk te worden overeengekomen.

5.3. Verrekening is alleen dan toegestaan wanneer de aanspraken van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld, niet worden betwist of door ons erkend en opeisbaar zijn. Daarnaast is de klant slechts bevoegd tot achterhouden van betaling wanneer zijn aanspraak betrekking heeft op dezelfde contractuele overeenkomst.

5.4. Wissels worden door ons uitsluitend geaccepteerd onder voorbehoud van inbaarheid. Verrekening van de wisselbedragen vindt pas plaats wanneer de tegenwaarde inclusief nevenkosten volledig en zonder voorbehoud tot onze beschikking staat. Discontokosten, leges en vergelijkbare kosten komen voor rekening van de klant en moeten direct worden voldaan.

5.5. Wij behouden ons het recht voor, handelaren met ingang van de betaaldatum en andere klanten bij achterstalligheid, een rente ter hoogte van 5 % p.a. boven de wettelijke basisrente van de centrale banken plus eventuele provisie en kosten in rekening te brengen. Verhaal van overige schade blijft voorbehouden. Wanneer termijnbetaling is overeengekomen en de klant gedurende twee opeenvolgende perioden een gehele of gedeeltelijke betalingsachterstand heeft, wordt het volledige resterende bedrag direct opeisbaar.

5.6. Wanneer na afsluiting van een contract informatie bekend wordt waardoor bij ons ernstige twijfel ontstaat over de liquiditeit of kredietwaardigheid van de klant, behouden wij ons het recht voor om alle openstaande facturen - ook die waarvoor uitstel van betaling is verleend - direct betaalbaar te stellen of van de klant contante betaling of garanties te eisen. Wanneer de klant deze eis niet nakomt, behouden wij ons het recht voor om van het contract terug te treden en vergoeding voor onze diensten en leveringen te eisen. Twijfels aan de liquiditeit of kredietwaardigheid ontstaan ook direct bij een negatief advies van een bedrijfsinformatiebureau.

5.7. Bij nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor om levering onder rembours of bij vooruitbetaling uit te voeren. Wanneer vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor om van het contract terug te treden en schadevergoeding te eisen volgens par. 12.4.

5.8. Wanneer een koper/klant een betalingsachterstand heeft, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen aan deze klant, naar onze keuze, uitsluitend onder rembours of bij vooruitbetaling uit te voeren. Wij behouden ons in deze gevallen ook het recht voor om eerder anders overeengekomen betalingsvoorwaarden in principe te wijzigen naar "levering onder rembours" of "levering bij vooruitbetaling". Wanneer de klant in geval van levering bij vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, behouden wij ons het recht voor om van het contract terug te treden en schadevergoeding te eisen volgens par. 12.4.

6. Levertijd
6.1. De door ons bij benadering aangegeven levertijden beginnen op de datum van onze schriftelijke aanvaarding of ontvangstbevestiging, echter niet voordat de klant aan zijn eventuele betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.2. Onze mededelingen met betrekking tot levertijden zijn slechts bindend wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd. Arbeidsonrust, overheidsmaatregelen, grondstoftekorten, verkeersproblemen en bijzondere omstandigheden vrijwaren ons, ongeacht of deze bij ons of onze leveranciers optreden, voor de duur van de gevolgen, wanneer door deze omstandigheden de levering onmogelijk wordt definitief, van onze leveringsverplichtingen.

6.3. Aansprakelijkheid voor schade door vertraagde levering is uitgesloten tenzij de vertraging het gevolg is van grove nalatigheid. In het niet-zakelijke verkeer is onze aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid beperkt de voorzienbare schade. Voor de vergoeding van niet voorzienbare schade moet opzettelijke of grove nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomst worden aangetoond. De hoogte van de aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde of het factuurbedrag van de betrokken levering, bij gedeeltelijke levering tot de resp. gedeeltelijke waarde.

6.4. Wanneer de klant aanvaarding van de levering verzuimd of andere plichten tot medewerking schendt, behouden wij ons het recht voor om de ontstane schade, inclusief eventueel bijkomende kosten, te eisen. In dit geval gaat ook het gevaar van (toevallig) verlies of een (toevallige) kwaliteitsvermindering van de goederen over op de klant vanaf de aanvang van het verzuim.

6.5. Bij vertraging van de levering op grond van overmacht en op grond van gebeurtenissen die de levering aanmerkelijk bemoeilijken en waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, behouden wij ons, naast het recht om van het contract terug te treden volgens paragraaf 11. ook het recht voor, de levertijd met de duur van de verhindering en een redelijke aanlooptijd te verlengen.

7. Ontvangst/aanvaarding
7.1. De klant moet de levering in elk geval direct op ons verzoek aanvaarden resp. in ontvangst nemen. Deze verplichting bestaat ook voor geleverde goederen wanneer deze slechts geringe gebreken vertonen, ongeacht de rechten van de koper volgens paragraaf 10.

7.2. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, behouden wij ons het recht voor, na een periode van 10 dagen van het contract terug te treden of een schadevergoeding in rekening te brengen. In het laatste geval behouden wij ons het recht voor, zonder een daadwerkelijke schade aan te tonen, 20% van de overeengekomen prijs of vergoeding van de daadwerkelijk ontstane schade in rekening te brengen. Het staat de klant echter vrij om aan te tonen dat er geen schade is ontstaan of dat het schadebedrag lager is dan de vaste vergoeding.

7.3. Retourneren van goederen is slechts toegestaan wanneer dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij retourneren van goederen worden creditnota's toegekend onder aftrek van afschrijving vanwege de toestand van de goederen, het moment van retourneren en administratieve kosten van 10% van de overeengekomen prijs van de goederen.

7.4. In geval van een contractueel overeengekomen recht tot terugtreding resp. een door ons geaccepteerde retournering van de goederen ontvangt de klant een creditnota. De hoogte van deze creditnota komt maximaal overeen met de daadwerkelijk betaalde aanschafprijs, eventueel met verrekening van de vermelde aftrek.

8. Risico, ontvangstcontrole
8.1. Het risico voor elke levering gaat over op de klant op het moment dat de goederen voor verzending beschikbaar worden gesteld. Het risico voor diensten gaat over op de klant op het moment dat deze daadwerkelijk door de klant worden afgenomen. Het risico gaat ook dan over op de klant wanneer gedeeltelijke levering plaatsvindt of de leverancier nog andere diensten, bv, transportkosten, aanvoer of opstelling, op zich heeft genomen. Op verzoek van de klant wordt de zending op zijn kosten verzekerd tegen diefstal, breuk, transport-, brand- of waterschade of andere verzekerbare risico's. Het transport, inclusief het laden en lossen vindt plaats op risico van de klant. Voor zover niet anders overeengekomen bepalen wij de transportmethode- en middelen.

8.2. De klant is verplicht om de goederen bij ontvangst te controleren en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van transportschade of afwijkingen in de overeengekomen levering. Transportschade moet bovendien aan de vervoerder kenbaar worden gemaakt.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Wij behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor (eigendomsvoorbehoud) tot de volledige betaling van alle uit het contract en de zakelijke overeenkomst voortkomende kosten, nu en toekomstig, op elke rechtsgrond, die op het moment van de contractsluiting of daarvoor ontstaan.

9.2. Bij schending van het contract door de klant, in het bijzonder bij betalingsachterstand, behouden wij ons, zonder verdere berichtgeving, het recht voor, onze eigendommen aan ons te nemen en op kosten van de klant af te halen zonder dat hierdoor terugtreding van het contract ontstaat. De terugname vindt dan plaats ter veiligstelling van onze vorderingen. De verplichtingen van de klant blijven bestaan. Wij hebben na terugname van de geleverde goederen het recht om de goederen naar onze goedkeuring te gebruiken. De opbrengst hiervan wordt met de vordering op de klant, onder aftrek van redelijke bijkomende kosten, verrekend.

9.3. De klant is verplicht, vorderingen door derden (bv. beslaglegging) op onze, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen of de ons toekomende vorderingen en overige beperkingen direct te melden en deze derden resp. de uitvoerende executeur op ons eigendom te wijzen. Hij is voorts verplicht, op ons verzoek, alle informatie en documentatie beschikbaar te stellen om onze rechten te waarborgen. Wanneer door de vordering schade voor ons ontstaat, is de klant verplicht, deze en alle overige voor ons ontstane juridische kosten te vergoeden.

9.4. Be- en verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen vindt voor ons plaats als leverancier, zonder dat hieruit voor ons verplichtingen ontstaan. Wanneer de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, worden verbonden met andere, vreemde goederen, verkrijgen wij mede-eigendom aan de daardoor ontstane nieuwe goederen in evenredigheid van waarde van ons eigendom in verhouding met de waarde van de andere verbonden goederen.

9.5. Voor zover de klant zijn betalingsverplichting tegenover ons nakomt, heeft hij het recht, de geleverde goederen binnen normaal zakelijk verkeer verder te verkopen, waarbij hij de verplichting heeft om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud te verkopen. De door de verkoop of op overige rechtsgrond tegenover derden ontstane vordering, draagt de klant hiermee als waarborg aan ons over, vanaf en voor zover de goederen zijn verwerkt of met andere goederen zijn verbonden. De klant heeft het recht, de aan ons afgestane vordering op onze rekening kenbaar te maken en van zijn afnemer directe betaling aan ons te eisen. Ons recht om deze vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. De klant is verplicht, naam en adres van zijn afnemer en de hoogte van de afgestane vordering onmiddellijk aan ons kenbaar te maken, alle documentatie met betrekking tot deze vordering beschikbaar te maken en de resp. afnemer van de afstand op de hoogte te stellen De klant dient voor ons een certificaat met betrekking tot de afstand op te stellen.

9.6. De klant heeft niet het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden of als waarborg over te dragen.

9.7. Bij het ontstaan van insolventie of zware schuldenlast is de contractpartner verplicht, de door ons geleverde goederen en de aan ons afgestane vorderingen te scheiden en ons een nauwkeurig overzicht te geven over de vorderingen en de adressen van de schuldeisers.

9.8. Op verzoek van de klant zijn wij verplicht de ons toekomende garanties vrij te geven voor zover de verkoopwaarde van onze garanties, de gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven garanties berust bij ons.

10. Garantie
10.1. De garantierechten van de klant veronderstellen dat de klant volgens §§ 377, 378 HGB aan zijn verplichtingen met betrekking tot onderzoek en aansprakelijkheid heeft voldaan. De periode van aansprakelijkheid bedraagt voor zichtbare gebreken, waarbij als gebrek ook het ontbreken van een uitdrukkelijk toegezegde eigenschap moet worden verstaan, maximaal twee weken na de aanvaarding resp. ontvangst van de door ons geleverde goederen. Wanneer gebreken niet of te laat worden gemeld, vervalt hiervoor de garantieverplichting.

10.2. De garantietermijn bedraagt, voor zover de klant geen ondernemer/handelaar is, 24 maanden na aanvaarding resp. ontvangst van de goederen, voor zover de geleverde goederen niet al eerder door correct gebruik of toepassing zijn versleten. Het recht van de klant, garantie op grond van gebreken kenbaar te maken, vervalt in alle gevallen vanaf het moment van tijdige reclamatie na 6 maanden, ten vroegste echter bij afloop van de garantietermijn. De garantietermijnen zijn verjaringstermijnen en gelden ook voor aansprakelijkheid voor materiėle gevolgschade voor zover deze niet het gevolg is van ongeoorloofde handelingen. Wanneer de koper ondernemer/handelaar is, verjaart de garantietermijnen een jaar na levering van de goederen.

10.3. Voor tijdig gereclameerde gebreken, die het gevolg zijn van omstandigheden vóór de overgang van risico en aantoonbaar berusten op materiaal- en fabricagefouten waarvoor wij aansprakelijk zijn en overige onjuiste leveringen, vindt compensatie uitsluitend plaats door herstel of levering van foutloze goederen vanaf Mistelbach of fabriek, wanneer de goederen onbruikbaar of in bruikbaarheid aanzienlijk beperkt blijken te zijn. De vervangen goederen worden ons eigendom.

10.4. Er wordt echter geen garantie aanvaard voor schade die het gevolg is van verandering, onjuist gebruik of behandeling of be- en verwerking van de geleverde goederen. Er bestaat eveneens geen garantie voor natuurlijke slijtage, oneigenlijk gebruik, vervangende materialen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden voor zover wij hiervoor niet aansprakelijk zijn.

10.5. Voor de uitvoering van het volgens onze inschatting noodzakelijke herstel en vervangende leveringen, moet de klant ons na overleg, de noodzakelijke tijd en gelegenheid geven. Bij schending van deze plicht tot medewerking vervalt voor ons de plicht tot herstel van de gebreken. Uitsluitend bij gevaar voor personen of goederen en ter voorkoming van onevenredig grotere schade waarbij wij onmiddellijk op de hoogte moeten worden gesteld, of wanneer wij bij herstel van een gebrek vertraging oplopen, heeft de klant het recht om het gebrek zelf of door derden te (laten) herstellen en de kosten hiervoor aan ons in rekening te brengen.

10.6. De klant heeft uitsluitend dan het recht op annulering resp. terugtreding van het contract of verlaging van de vergoeding (vermindering), wanneer vervangende levering of herstel in het onderhavige geval niet mogelijk is, het aangeven van een redelijke termijn voor herstel ondanks schriftelijke aanmaning van de klant achterwege blijft of wanneer herstel herhaaldelijk is mislukt.

10.7. Verdergaande aanspraken van de klant, op elke rechtsgrond, zijn uitgesloten. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde goederen zelf zijn ontstaan. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor gemiste winst of andere vermogensschade van de klant. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet wanneer de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid. De uitsluiting geldt ook niet wanneer de klant als gevolg van het ontbreken van een toegezegde eigenschap aansprakelijkheid op grond van schending van de overeenkomst geldend kan maken. Wanneer wij als gevolg van nalatigheid een wezenlijke contractuele plicht schenden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

10.8. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en agenten. In het zakelijk verkeer zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor onze eigen grove nalatigheid en dat van onze leidinggevende medewerkers.

10.9. Wij bieden bij de verkoop van nieuw gefabriceerde goederen garantie voor zover eventuele vastgestelde gebreken al aanwezig waren bij de overgang van het risico op onze klant en de koper van onze klant als gevolg van de gebreken volgens wettelijke bepalingen recht op garantie geldend kan maken, echter niet langer dan 24 maanden vanaf de overgang van het risico op de koper van onze klant. Op grond van § 478 BGB bieden wij de klant een gelijkwaardige compensatie (vervangende levering). De voorschriften van § 377 HGB blijven door deze regeling onaangetast. Met uitzondering van de door ons geboden garantie op eigenschappen en houdbaarheid is binnen de handelsketen, de verdere doorgave direct aan ons als fabrikant uitgesloten. Bovendien is aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitgesloten voor zover wij bij een eventuele schade niet aansprakelijk zijn op grond van opzet of grove nalatigheid

11. Terugtreden
11.1. Wij behouden ons, onder uitsluiting van aanspraken op schadevergoeding, het recht voor om van het contract terug te treden wanneer wij met onze leverancier een wederzijds sluitende overeenkomst hebben gesloten die buiten onze schuld niet wordt nagekomen en alle redelijke inspanningen hebben ondernomen om de materialen te verkrijgen die voor de uitvoering van onze opdracht benodigd zijn.

11.2. Wanneer na sluiting van het contract omstandigheden bekend worden op grond waarvan de kredietwaardigheid resp. liquiditeit van de koper in twijfel kan worden getrokken (bv. executie, surseance van betaling, faillissementsaanvraag) zodanig dat de inbaarheid onze vordering aanzienlijk in gevaar dreigt te komen, behouden wij ons het recht voor om van het contract terug te treden. Bij ongunstig of negatief advies met betrekking tot kredietwaardigheid behouden wij ons het recht voor om garanties te eisen. Wanneer de koper ondanks ons verzoek niet bereid is deze garanties te bieden, behouden wij ons het recht voor, van het contract terug te treden.

11.3. Wanneer de koper onjuiste informatie van bijzonder belang geeft over zijn kredietwaardigheid, behouden wij ons eveneens het recht voor, van het contract terug te treden.

11.4. Vertragingen in leveringen van goederen en diensten waarvoor wij niet aansprakelijk zijn en die de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, bv. overmacht, arbeidonrust, uitsluiting, overheidsmaatregelen etc., behouden wij ons het recht voor, van het contract terug te treden.

12. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
12.1. Wanneer wij op grond van een schending van onze plichten aansprakelijk zijn volgens iSd §§ 281, 282, 284 BGB of op grond van ongeoorloofd handelen verplicht zijn tot betaling van een schadevergoeding, is deze beperkt tot maximaal de overeengekomen aanschafprijs van de goederen wanneer bij ons, onze leidinggevende medewerkers of agenten slechts sprake is van eenvoudige nalatigheid. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet bij lichamelijk letsel.

12.2. Wanneer de koper ondernemer is, zijn wij in beperking bij de bepaling in lid 12.1.

a) niet aansprakelijk bij het ontstaan van niet-typische schade wanneer er sprake is van grove nalatigheid bij ons of onze leidinggevende medewerkers;
b) bij grove nalatigheid van eenvoudige agenten uitsluitend aansprakelijk tot de verkoopprijs van de resp. goederen;
c) niet aansprakelijk bij schending van een eerdere plicht, schending van één van onze leidinggevende medewerkers of een agent wanneer er sprake is van een eenvoudige nalatigheid.

12.3. De beperkingen van aansprakelijkheid in 12.1 en 12.2 gelden niet bij schending van een wezenlijke plicht.

12.4. Wanneer wij recht hebben tot schadevergoeding in plaats van vervangende levering, hebben wij het recht om zonder aantonen van de daadwerkelijke schade, 20% van de overeengekomen aanschafprijs als schadevergoeding in rekening te brengen. De schadevergoeding kan hoger of lager worden vastgesteld wanneer wij een hogere of de koper een lagere schade kunnen aantonen.

13. Rechtszetel, plaats van uitvoering
13.1. Wanneer de klant geregistreerd handelaar is, geldt onze vestiging, Mistelbach, als rechtszetel. Voor alle geschillen is daarom, afhankelijk van de betrokken waarde, in eerste instantie het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank Bayreuth verantwoordelijk. Wij behouden ons echter het recht voor om een klacht in te dienen bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de hoofdvestiging van de klant.

13.2. Voor zover in de orderbevestiging niet anders overeengekomen, wordt Mistelbach beschouwd als plaats van uitvoering van de wederzijdse contractuele verplichtingen. Dit geldt ook voor de betalingsplicht.

13.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van het eensluidend recht over de internationale handel in roerende goederen is uitgesloten.

14. Slotbepaling (Salvatorische clausule)
Zijn of worden enkele bepalingen in deze voorwaarden of het resp. contract ongeldig, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

Stand: januari 2008